menu

Monday, December 15, 2014

Боловсрол судлалын магистрын ангийн англи хэлний бие даалт

1                                                                                                          Магисрантын бие даах ажил
     Зорилго:
ü  Англи, монгол  хэлийг орчуулгын хүрээнд зэрэгцүүлэн судлах.
ü  Мэргэжлийн үг хэллэг бүхий эхийг англиас монгол, монголоос англи хэлэнд орчуулах чадвартай болох
ü  Хичээл дээр орчуулсан хэрэглэгдэхүүн болон өөрийн судалсан ном, гарын авлагад суурилан боловсрол судлалын салбарын үг хэллэг бүхий толь бичигтэй болох
ü  Өгөгдсөн сэдвээр эсээ бичиж дадлагажих, өөрийн санал бодлоо илэрхийлэх
       Гүйцэтгэх даалгавар:
1.     Боловсрол судлалын үг хэллэг нэр томъёоны толь хийх (200-с цөөнгүй үгтэй)
2.     Боловсрол судлалын докторын диссертацын хураангуйг орчуулж үг хэллэгийг мэддэг болох
3.     “My opinion about Mongolian education” эсээ бичих
              Шалгуур үзүүлэлт
ü  Даалгаврыг хугацаандаа хийж гүйцэтгэсэн байдал
ü  Боловсрол судлалын салбарын үг хэллэг бүхий толь бичгийг хийж тэдгээр үгсийг чээжилж,  хэрэглэж байгаа байдал.
ü  Орчуулга хийхдээ үг, хэллэгийг оновчтой сонгож утга санаагаа тодорхой илэрхийлсэн байдал

ü  Өгөгдсөн сэдвээр цуглуусан баримтандаа тулгуурлан эсээний бүтцийн дагуу өөрийн бодол санаагаа илэрийлж  найруулан бичсэн байдал

No comments:

Post a Comment