menu

Monday, December 15, 2014

Боловсрол судлалын магистрын ангийн англи хэлний бие даалт

1                                                                                                          Магисрантын бие даах ажил
     Зорилго:
ü  Англи, монгол  хэлийг орчуулгын хүрээнд зэрэгцүүлэн судлах.
ü  Мэргэжлийн үг хэллэг бүхий эхийг англиас монгол, монголоос англи хэлэнд орчуулах чадвартай болох
ü  Хичээл дээр орчуулсан хэрэглэгдэхүүн болон өөрийн судалсан ном, гарын авлагад суурилан боловсрол судлалын салбарын үг хэллэг бүхий толь бичигтэй болох
ü  Өгөгдсөн сэдвээр эсээ бичиж дадлагажих, өөрийн санал бодлоо илэрхийлэх
       Гүйцэтгэх даалгавар:
1.     Боловсрол судлалын үг хэллэг нэр томъёоны толь хийх (200-с цөөнгүй үгтэй)
2.     Боловсрол судлалын докторын диссертацын хураангуйг орчуулж үг хэллэгийг мэддэг болох
3.     “My opinion about Mongolian education” эсээ бичих
              Шалгуур үзүүлэлт
ü  Даалгаврыг хугацаандаа хийж гүйцэтгэсэн байдал
ü  Боловсрол судлалын салбарын үг хэллэг бүхий толь бичгийг хийж тэдгээр үгсийг чээжилж,  хэрэглэж байгаа байдал.
ü  Орчуулга хийхдээ үг, хэллэгийг оновчтой сонгож утга санаагаа тодорхой илэрхийлсэн байдал

ü  Өгөгдсөн сэдвээр цуглуусан баримтандаа тулгуурлан эсээний бүтцийн дагуу өөрийн бодол санаагаа илэрийлж  найруулан бичсэн байдал

Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-3 хичээлийн бие даалт (хөрвөх анги)

                                    Оюутны бие даан хийх ажил
Зорилго:
ü  Судалсан сэдвийн хүрээнд чөлөөтэй ярих, харилцан ярих дадал төлөвшүүлэх
ü  Хэлзүйн дүрмээ ашиглан тухайн зүйлийн гол утга санааг зөв, товч тодорхой илэрхийлж сурах
ü  Шинэ үгийн нөөцтэй болж оновчтой ашиглаж сурах
Гүйцэтгэх аргачлал
ü  Өгөгдсөн сэдвүүдийн шинэ үгсийг чээжээр хэлэх, бичих
ü  Эхээс өөрийн ойлгосон зүйлээ бичих
ü  Уншсан сэдвийн хүрээнд өөрийн үгээр ярих
ü  Зохиолыг  уншиж орчуулан асуултад хариулах, шинэ үгийн толь хөтлөх
ü  Бүлэг сэдвээс нэг сэдвийг сонгон эсээ бичих
Шалгуур үзүүлэлт
Дараах үзүүлэлтүүдийг харгалзан оюутны бичсэн рефератыг 1-30 хүртэлх оноогоор үнэлнэ.
ü  Даалгаврыг хугацаандаа хийж гүйцэтгэсэн байдал
ü  Ярих сэдвүүдийн утга санаа, товч тодорхой, оновчтой илэрхийлэх байдал
ü  Найруулан бичсэн байдал
ü  Өөрийн санаа бодлыг түгдрэлгүй чөлөөтэй илэрхийлэх байдал
ü  Үгийн дуудлага цэвэр, тод байх
Шалгах аргачлал
Оюутны бие даах ажлыг дараах хэлбэрээр шалгана.
ü  Улс орнуудын (Англи, Америк, Австрали, Орос, Хятад, Солонгос, Япон) соёлын ялгааны талаар яриулах
ü   Эхээс үг асууж зөв дуудаж, зөв орчуулж байгааг болон эхээс ойлгосон зүйлээ зөв найруулан  бичиж буйг шалгах
ü  Зохиолыг уншиж орчуулан асуултад хариулж, шинэ үгийн толь хөтөлсөн байдал
ü  Асуултыг ойлгож оновчтой зөв хариулж байгаа байдал
Эсээг үнэлэхдээ:
·         Өөрийн санаа бодлоо баримтаар иш татан зөв оновчтой тодорхойлсон эсэх
·         Баримт мэдээллийг зөв ангилж, сэдвийн дагуу гол ба гол бус мэдээллийг ялгаж чадсан байдал
·         Зөв бичгийн болон найруулгын алдаагүй бичсэн байх

·         Үнэлэлт дүгнэлтийг баримтад тулгуурлан зөв тодорхойлсон байдал зэргийг харгалзан үнэлнэ.

Англи хэлний дидактик хичээлийн бие даалт (хөрвөх анги) YIII улирал

                                        Оюутны бие даан хийх ажил

1.     Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тестийн бүх хувилбаруудыг хэрхэн заах арга зүйг эзэмшсэн байх.
2.     Б.Мөнхцоож “Effective activities in English class УБ., 2014. Ц.Сэлэнгээ “Завгүй багшийн 100 дасгал” номуудыг уншиж судлан ямар аргыг ямар хичээлд, хичээлийн аль үе шатанд хэрэглэж болох талаар тэмдэглэл бичиж баяжуулалт хийх.
3.     Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тестийн 2 хувилбар боловсруулах.

Шалгах арга 
1.     Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тестийн бүх хувилбаруудыг хэрхэн заах арга зүйн талаар тайлбарлуулах. 
2.     Англи хэлний хичээлд хэрэглэгдэх бүтээлч аргуудын талаар бичсэн тэмдэглэлийг үзэж хянах, тэдгээрийг хэрхэн яаж хэрэглэх талаар өөрийн дүгнэлтийг яриулах.
3.     Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тестийн 2 хувилбарын боловсруулалтыг үзэх, яриулах.
4.     Тест, түүний ангилал, тест зохиох аргачлалын талаар ярилцаж санаа бодлоо солилцох
5.     Боловсруулсан даалгавар, тестээ бусаддаа танилцуулах, багшийн болон хамт олны зөвлөгөөг тусгаж засч сайжруулсныг дүгнэх

Шалгуур үзүүлэлтүүд

·         Англи хэлний хичээлд хэрэглэгдэх бүтээлч аргуудыг хэрхэн яаж хэрэглэх мэдэж түүнийгээ ойлгомжтой тайлбарлан ярьж чадаж байгаа эсэх
·         Ном хэрэглэгдэхүүнийг уншиж судлан өөрөө бүтээлчээр эрэлхийлж баяжилт хийсэн эсэх
·         Тест, түүний ангилал, тест зохиох аргачлалын талаар онолын мэдлэгээ хэрэглэх чадвар
·         Тестийг агуулгын хувьд бүрэн дүүрэн алдаагүй хийсэн эсэх
·         Даалгаврыг хугацаандаа чанартай хийсэн эсэх
 


Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-4 хичээлийн бие даалт

                                     Оюутны бие даан хийх ажил /YII улирал/
1.     Бүлэг сэдвээс нэгийг сонгон дүгнэлт эсээ бичих
2.     “MM today” англи хэл дээрх 2 удаагийн мэдээг (30 минут) сонсч, тэмдэглэл хөтлөх, ярих.
Шалгах арга 
1.     Бүлэг сэдвээс нэгийг сонгон бичсэн эсээг шаардлагын дагуу үнэлнэ.
2.     Соссон мэдээгээ file-р багшид явуулж, бичсэн тэмдэглэлээ үзүүлэн ярих, өөрийн дүгнэлтээ хийх, багштай саналаа солилцох.
Шалгуур үзүүлэлтүүд  
1.     Эсээг үнэлэхдээ:
·         Өөрийн санаа бодлоо баримтаар иш татан зөв оновчтой тодорхойлсон эсэх
·         Баримт мэдээллийг зөв ангилж, сэдвийн дагуу гол ба гол бус мэдээллийг ялгаж чадсан байдал
·         Зөв бичгийн болон найруулгын алдаагүй бичсэн байх
·         Үнэлэлт дүгнэлтийг баримтад тулгуурлан зөв тодорхойлсон байдал зэргийг харгалзан үнэлнэ.
2.     Мэдээг үнэлэхдээ:
·         Мэдээг детальчлан ойлгосон эсэх
·         Мэдээний тэмдэглэлийн хэл найруулга, зөв бичих дүрмийн алдаа
·         Сонсч, үзсэн мэдээг ойлгомжтой ярих чадвар зэргийг харгалзан үнэлнэ. 

Оюутны бие даан хийх ажил /YIII улирал/
1.      CNN-ийн 2 удаагийн мэдээг мэдээг (60 минут) сонсч, тэмдэглэл хөтлөх, ярих
2.     Англи хэлний үгийн баялгаа мянгаас доошгүй үгээр нэмэгдүүлэх толь бичиг хөтлөх  
Шалгах арга 
1.     Сонссон мэдээгээ file-р багшид явуулж, бичсэн тэмдэглэлээ үзүүлэн ярих, өөрийн дүгнэлтээ хийх, багштай саналаа солилцох.
2.     Хөтөлсөн толь бичгийг үзэх, үгсийн орчуулга, утгыг асуух, өгүүлбэрт хэрэглэх чадварыг шалгах.
Шалгуур үзүүлэлтүүд  
1.     Мэдээг үнэлэхдээ:
·         Мэдээг бүрэн гүйцэд ойлгосон эсэх
·         Мэдээний тэмдэглэлийн хэл найруулга, зөв бичих дүрмийн алдаа
·         Сонсч, үзсэн мэдээг ойлгомжтой ярих чадвар зэргийг харгалзан үнэлнэ. 
2.     Толь бичгийг бүтээлчээр хөтөлж үгийн салаа утгыг бүрэн гүйцэд тэмдэглэж тэдгээрийг хэрэглэж чадаж байгаа эсэх
Даалгааврыг цаг хугацаандаа чанартай гүйцэтгэж байгаа эсэх     

Англи хэлний дидактик хичээлийн бие даалт

                                                                                                               Оюутны бие даан хийх ажил

1.     6-12-р ангийн англи хэлний хичээлийн сурах бичгийн агуулга, англи хэлний боловсролын стандартыг судлах
2.     Ээлжит хичээлийн төлөвлөлт боловсруулах
3.     Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах
4.     Хичээлд хэрэглэх үзүүлэнгийн загвар зохиох
5.     Мини хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх
6.     Мэргэжлийн сургалтын ажиглах, турших дадлагад анализ хийж эсээ бичих
7.     Сурагчдыг бүлэг сэдвээр үнэлэх тестийн сан хийх
8.     Англи хэлний үнэлгээний стандартын дагуу ай тус бүрээр сурагчдыг үнэлэх даалгавар боловсруулах 
9.     Хичээлээс гадуур зохион байгуулах ажлын олон хувилбаруудыг уншиж судлах өөрийн хувилбаруудыг гаргах
     
Даалгавар 1. 6-12-р ангийн англи хэлний хичээлийн сурах бичгийн агуулга, англи хэлний боловсролын стандартыг судлах.
Гүйцэтгэх арга
1.     А. Англи хэлний боловсролын стандартын зорилго, зориулалт, бүтцийг тодорхойлж, агуулгын стандарт, үнэлгээний стандартын харилцан хамаарлыг тайлбарлах, англи хэлний боловсролын стандартын нэр томьёог тайлбарлах.   
Б. Сурах бичигт ажиглалт хийхдээ 4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бүрдүүлэн хамтран ажиллана.
Сурах бичигт анализ хийхдээ анхаарах зүйл:
-   Өмнө хэрэглэж байсан сурах бичгийн агуулгаас ялгаатай талыг ажиглан тэмдэглэл хөтлөх, англи хэлний  боловсролын үндсэн зорилгод нийцэж байгаа эсэхийг тодруулах
-       Сурагчийн цогц чадамжийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн дасгал даалгаврыг боловсруулсан эсэх, дасгал ажил нь сурагчдын бие даасан үйл ажиллагааг хангасан сэдэл тэмүүлэлтэй эсэхэд  анхаар
-       Англи хэлний боловсролын 4 айн хүрээнд эхүүдийг оновчтой сонгосон эсэх
-       Бусад шинжлэх ухааны мэдээлэлтэй агуулга, арга зүйн хувьд интеграциласан холбоо байгаа эсэх
-       Орчин үеийн үнэлгээний арга, хэлбэр, хувилбарыг тусгасан эсэх
Шалгах арга 
1.     Англи хэлний боловсролын стандартын тухай бичсэн тэмдэглэлийг үзэж хянан, аман хэлбэрээр шүүлэг авна.
2.     Багийн гишүүд сурах бичигт хийсэн ажиглалт түүнээс гарсан дүгнэлтийн талаар хамтран илтгэл бичиж бусад багтаа тайлагнана.
Үнэлгээ
Багш оюутныг үнэлэхдээ англи хэлний стандартын тухай хэр мэдэж байгаа эсэх (бүтцийн өмнөх), өөрийн санаа бодлоо тусган ойлгомжтой ярьж чадаж байгаа эсэх (дан бүтэцтэй), англи хэлний хичээлийг удирдан зохион байгуулахдаа стандартын зорилгод нийцүүлж чадаж байгаа эсэх (давхар бүтэцтэй болон учир шалтгаант), сурах бичгийн болон стандартын талаар өөрийн төсөөлөл бодол санааг дүгнэж үнэлгээ өгөх чадвар болон англи хэлний ерөнхий чадвар ахиж байгаа эсэх (хийсвэрлэн сэтгэх) зэргийг харгалзан дүгнэнэ.
Хугацаа 1-р улирлын 8 дахь долоо хоног
Даалгавар 2
     Ээлжит хичээлийн төлөвлөлт, нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах.
      Гүйцэтгэх арга
1.      Сурах бичгүүдээс тодорхой сэдвийг сонгон авч багаар ажиллана. Агуулгын стандартын хүрээнд сурагчдын суралцахуйн үндсэн үйл ажиллагаан дээр тулгуурлан эзэмших чавдвар дадал,төлөвшил хандлагыг бүрэн тусгасан байх
2.     Заах сэдэвтэйгээ холбоотойгоор англи хэлний хэл зүйн онолын талаар дэлгэрэнгүй бичиглэл хийсэн байх
3.     Тухайн сэдвийг заахад бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх аргыг хэрэглэж, танин мэдэхүйн үйл ажиллагааны төвшинд таарсан үйл ажиллагааны заавар, хэрэглэгдэхүүнийг багтаасан байх
4.        Үнэлгээний ямар хувилбарыг хэрэглэх гэж байгаатай уялдуулан үсгэн, дүрсэн, бичмэл зэрэг үнэлгээний хэрэглэгдэхүүнийг хийх                            
5.        Заах сэдэвтэйгээ холбоотой дараах хэрэглэгдэхүүнийг  хийж бэлдэх
·         Биет үзүүлэн \заах сэдвийн эхтэй холбоотой фото зураг, тарааж өгөх материал, газрын зураг, глобус\
·         Графикт үзүүлэн \схем, диаграмм, хүснэгт, бүдүүвч, загвар\
·         Техник хэрэгсэл\ дуу, шүлэг, найраглал, харилцан ярианы бичлэг, дүрст бичлэг\

Шалгуур үзүүлэлтүүд
1.     Хичээлийн зорилгоо хичээлийн хүрэх үр дүнтэй зөв уялдуулж, оновчтой тодорхойлсон эсэх
2.    Зорилгодоо хүрэх алхмууд буюу сурагчдын эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал, төлөвших хандлагыг зөв тодорхойлсон эсэх
3.     Хичээл хоорондын уялдаа холбоог гаргасан эсэх
4.     Багшийн болон сурагчийн үйл ажиллагааг зөв төлөвлөсөн эсэх
5.     Баримжааны үе шатуудын дагуу хичээлийн үйл явцыг дэлгэрэнгүй төлөвлөсөн эсэх
6.     Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх аргыг хичээлийн хэрэглэгдэхүүнтэй холбон оновчтой сонгосон эсэх
7.  Мэдлэг чадварыг когнитив сэтгэл судлалын үүднээс танин мэдэхүйн болон мэдлэг эзэмшилтийн төвшинтэй уялдуулан үнэлж байгаа эсэх
8.     Цаг хугацааг оновчтой төлөвлөсөн эсэх

Шалгах арга 
1.     Баг бүр боловсруулсан ажлаа хамт олондоо, багшдаа тайлагнана.
2.  Өөрөө санаачилж хийсэн сургалтын дидактик материалаа танилцуулахдаа ямар зорилгоор, хэрхэн ашиглах аргыг зааж өгнө.
3.   Боловсруулсан нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу анализ хийн ярилцаж сайшаалтай болон цаашид анхаарах, засч сайжруулах зүйлийн талаар тэмдэглэж авна.

Даалгавар 3. Мэргэжлийн сургалтын ажиглах, турших дадлагад анализ хийж эсээ бичих.
Эсээг үнэлэх шалгуур:
Өөрийн санаа бодлоо баримтаар иш татан зөв оновчтой тодорхойлсон эсэх
Баримт мэдээллийг зөв ангилж, сэдвийн дагуу гол ба гол бус мэдээллийг ялгаж чадсан байдал
Зөв бичгийн болон найруулгын алдаагүй бичсэн байх
Үнэлэлт дүгнэлтийг баримтад тулгуурлан зөв тодорхойлсон байдал

Даалгавар 4.  Сурагчдыг бүлэг сэдвээр үнэлэх даалгавар,тестийн сан хийх
Гүйцэтгэх арга
4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй багаар ажиллана.
1.     Тест, түүний ангилал, тест зохиох аргачлалтай танилцаж тэмдэглэл бичсэн байх
2.     Бүлэг сэдвийн даалгавар, тест боловсруулахдаа тухайн бүлгийн хэл зүйн онол, үгийн сангийн талаар сайтар судалж, ойлгож тэмдэглэл бичсэн байх
3.  Тест, даалгаврыг боловсруулахдаа англи хэлний үнэлгээний стандартын дагуу агуулгын 4 айг багтаасан байх
4.     Боловруулсан тест нь сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон, эзэмшсэн мэдлэг чадварыг бүхэллэг тогтолцоонд дүгнэлт хийхэд чиглэгдсэн  байх

Шалгуур үзүүлэлтүүд
1.     Даалгавар, тестийн зорилгыг зөв тодорхойлсон эсэх
2.     Үнэлгээний стандартын дагуу агуулгын 4 айг багтаасан эсэх
3.     Бүлэг сэдвийн агуулгыг бүрэн багтаасан эсэх
4.     Сурагчдын мэдлэг чадварыг нэгтгэн дүгнэх боломжтой хувилбарыг сонгож чадсан эсэх

Шалгах арга 
1.     Тест, түүний ангилал, тест зохиох аргачлалын талаар ярилцаж санаа бодлоо солилцох
2.     Боловсруулсан даалгавар, тестээ бусаддаа танилцуулах, багшийн болон хамт олны зөвлөгөөг тусгаж засч сайжруулах