menu

Wednesday, November 5, 2014Төгсөлтийн шалгалтын хөтөлбөр
(Англи хэл, дидактик)

Зорилго:
“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургуулийг монгол- англи хэлний багш мэргэжлээр төгсч буй оюутнуудын эзэмшсэн байвал зохих англи хэлний хэл зүй, заах аргын талаарх онолын мэдлэг, орчуулгын чадвар, дадлын төвшинг тодорхойлж бакалаврын зэрэг олгох эсэхийг шийдвэрлэх зорилготой.

Төгсөлтийн шалгалтын арга хэлбэр:
·         Онолын асуулт: билет сугалуулж яриулна.
·         Дидактикын асуулт: билет сугалуулж  яриулна.
·         Чадварын шалгалт: англиас монгол, монголоос англи руу жижиг эхийг сугалуулж орчуулуулна.
·         Бие даан гүйцэтгэсэн ажлыг шалгахдаа: оюутны боловсруулсан ажлыг зохих шаардлагын дагуу бичигдсэн эсэхийг дүгнэж, сэдвийн хүрээнд асуулт асууна.

Шалгалтын агуулга:

Онолын асуулт

1.    Concrete and Abstract Nouns
2.    Proper and Common Nouns
3.    Collective Nouns (singular and plural nouns)
4.    Personal Pronouns (Subject and Object Pronouns)
5.    Possessive Pronouns and Adjectives
6.    Reflexive and Intensive Pronouns
7.    Interrogative Pronouns
8.    Relative Pronouns
9.    Demonstrative and Indefinite Pronouns
10. Adjectives (Degree of Comparison, Proper Adjective)
11. Articles
12. Adverbs (Negative words and Comparison)
13. Prepositions (Object of the Preposition, Compound Preposition, Prepositional Phrase)
14. Conjunctions (Coordinating and Correlative)
15. Conjunctions (Subordinating and Conjunctive Adverbs)
16. Interjections
17. Simple, Compound, and Complete Subject
18. Simple, Compound, and Complete Predicate
19. Complements (Direct and Indirect Objects)
20. Verbs Forms
21. Action and Non action verbs
22. Transitive and Intransitive Verbs
23. Linking Verb
24. Verb Phrase
25. Emphatic Form
26. Verb Tenses (Active Voice)
27. Verb Tenses (Passive Voice)
28. Voice of Verbs
29. Mood of Verbs
30. Main Clauses and Subordinating Clauses
31. Adjective Clause
32. Adverb Clause
33. Noun Clause
34. Simple Sentences and Compound Sentences
35. Complex and Compound Sentences

Дидактикын асуулт
Language learning strategy, foreign language standard 
1.    Language learning process and its principles
2.    Teaching process, effective presentation
3.    Foreign language standard its components
4.    Foreign language standard, competence
English Language Approaches
5.    Task-Based Learning
6.    Prescriptive and Descriptive Approach
7.    Learner-Centered problem based learning
English language methods
8.    Grammar Translation Method
9.    Direct Method
10.  Audio-Lingual Method
11.  Community Language Learning Method
12.  Silent Way Method
13.  Total Physical Response Method
Teaching pronunciation
14.  Principles for teaching English sounds, steps for teaching and practicing sounds, activities for teaching sounds
15.  Stress in English, activities for practicing stress, sentence intonation in English, teaching intonation
Teaching vocabulary                                           
16.  Principles for communicating the meaning of words,
17.  Techniques for communicating the meaning of words
Teaching with games and songs
18.  The advantages of using games and songs 
19.  Good and bad reasons for using games in an adult class
Teaching speaking
20.  Principles in teaching speaking, example activities for speaking practice
21.  Example activities for communication
Teaching listening
22.  Example activities for listening practice
23.  Example activities for listening communication
Teaching writing
24.  Principles in teaching writing, feedback in writing
25.  Exercises and activities for teaching writing
Teaching reading
26.  Principles for teaching reading
27.  Reading exercises and activities
Lesson planning
28.  Principles for planning a lesson
29.  Planning a lesson
30.  Unit curriculum structure
31.  PPP lesson
32.  Effective tasks in English class
33.  Motivation and feedback
34.  On-line class and its advantages and disadvantages
35.  Classroom management

Чадварын шалгалтын даалгавар:

Боловсрол, соёл, урлаг, утга зохиол, хэл шинжлэл,  шинжлэх ухаан, улс төр, түүх нийгэм, эдийн засгийн тухай мэдээлэл бүхий 80-100 үгтэй эхийг англи, монгол хэл рүү орчуулна.

Бие даах ажлын зөвлөмж:
Бие даах ажил- нэгж хичээлийн хөтөлбөр нь онолын хэсэг, нэгж хичээлийн хөтөлбөр, ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөөсбүрдэнэ.
 Онолын хэсэгт зорилго, зорилт, тухайн сэдвийн судлагдсан байдалд хийсэн дүн шинжилгээ, агуулгын айн босоо, хөндлөн холбооны дагуу сурах бичигт хийсэн анализыг багтаана.
Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахдаа агуулгын үлгэрчилсэн хүрээ, гадаад хэлний боловсролын стандарт, хувилбарт сурах бичиг холбогдох материалыг судлан тусгана. Мөн сурагчдын өмнөх мэдлэг, чадвар, танин мэдэхүйн төвшний талаар судалсан байна.
 Ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд сурагчдын эзэмших мэдлэг, чадвар, хичээлийн үе шат, сургалтын арга, багш сурагчийн үүрэг, хийх ажлыг дэлгэрэнгүй оруулна. Үзүүлэн таниулах материалыг шаардлага хангахуйц бэлдсэн байна.  
Нэгж хичээлийн сэдэв
      English 3 /Grade 7/ Admon, Ulaanbaatar 2003
1.    Friendship
2.    Descriptions
3.    What happened?
4.    A pop star’s week
5.    Clothes and accessories
6.    Save the earth
7.    Crime
8.    We can do it
9.    Getting around
10. Comparisons
11. Sports and games
12. Obligation
13. Describing homes
14. Travel experience
15. Predictions

English 4 /Grade 8/ Admon, Ulaanbaatar 2005
16. Communicating without words
17. Scouting
18. Storytelling
19. Duties and Rights
20. Celebrations
21. Love and Friendship
22. Jobs and Money
23. Things Change
24. Good luck
25. Science and Technology
26. Emotional and Physical Health
27. History
28. Travelling
29. Beauty and Health
30. The environment

English 5 /Grade 9/ Admon Ulaanbaatar, 2006
31. Fashion
32. Sports
33. Beauty
34. Relationship
35. Globalization
36. Travel
37. Good Eating Habits
38. Art and Music
39. Natural Phenomena
40. Health
41. Morality
42. Education and Careers

Үнэлгээний шалгуур

Сугалсан асуултыг онолын үндэслэлтэй, холбогдох жишээ баримтаар нотлон ярьж байгаа эсэх
Англиар зөв, цэгцтэй, ойлгомжтой ярьж байгаа эсэх
Нэмэлт асуултанд оновчтой хариулж байгаа эсэх
Найруулга зүйн болон хэл зүйн алдаагүй орчуулж байгаа эсэх
Бие даах ажлыг удирдамжийн дагуу чанартай, бүтээлчээр хийсэн эсэх
Англи хэлний ерөнхий төвшин зэргийг харгалзан үнэлнэ.

Ашиглах ном, сурах бичгийн жагсаалт

 1. Munkhtsooj.B Methodology of teaching English.,UB.2012
 2. Munkhtsooj.B Reading and speaking.,UB.2013
 3. Munkhtsooj.B Teach yourself English.,UB.2010
 4. “English Grammar” Reymond Morphy, 1999
 5. “Understanding and Using English Grammar” Betty Sch. Azar. 1999
 6. “Writer’s Choice-12” Glencoe, McGraw-Hill
 7. “Writer’s Choice-11” Glencoe, McGraw-Hill
 8. “Writer’s Choice-7” Glencoe, McGraw-Hill
 9. “Enterprise 1,2,3,4” Virgina Evans, 2007
 10. “English 3” Admon. Ulaanbaatar, 2003
 11. “English 4” Admon. Ulaanbaatar, 2005
 12. “English 5” Admon. Ulaanbaatar, 2006
 13. Ж.Оюунцэцэг “Англи хэлний хэл зүй” УБ,2008
 14. С.Ролмаа “Мaster English” УБ,2014
 15. E-books in school E-library
Төгсөв
Боловсруулсан Б.Мөнхцоож

No comments:

Post a Comment