menu

Wednesday, November 5, 2014

“АНГЛИ ХЭЛ- 1” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ


Мэргэжлийн индекс: D 141201
Хичээлийн код: Eng 101, 102
Кредит: 5
Хамрах хүрээ: 1-р ангийн оюутнууд  I, II улиралд судална.
Судлах цаг: 672цаг                     семинар: 448       бие даах цаг: 224
Босоо тэнхлэгээр:
  Сургалтын өмнө:
  Сургалтын дараа: Англи хэлний хэлзүй, яриа бичиг, үгийн сан,  монгол хэлний авиа зүй, үгзүй, өгүүлбэрзүй, үгийн сан, наруулга зүй
Хичээлийн зорилго:
  Англи хэлний хичээлийг судалж буй мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус ангийн оюутнуудад  монгол хэл болон бусад суурь хичээлүүд дээр тулгуурлан англи хэлээр анхан шатны төвшинд сонсох, ярих, унших, бичих чадвар төлөвшүүлэхэд чиглэгдэнэ.
     Агуулгын хүрээ:
  Англи хэлний үйл үгийн цагууд: present simple, present perfect, present perfect continuous, past simple, past perfect, past perfect continuous, future simple; pronouns, adjective, adverb, preposition, modals, conjunctions, sentence structure, imperatives, conditionals.
Эзэмших мэдлэг, чадвар:
  •   Үзсэн хэлзүйн дүрэмд тулгуурлан багшийн бэлдсэн 200 асуултанд хариулах, харилцан ярих чадватрай болох.
  •   Enterprise 1, 2 боlон  Б.Мөнхцоож “Reading and Speaking номууд дээрх 150-200 үгтэй эхийг уншиж ойлгох, холбогдох дасгал, даалгавруудыг гүйцэтгэх.
  •   Сургалтын агуулгын хүрээнд чээжилсэн 1500 орчим үгийн хүрээнд ярих.
  •   Англи хэлний нэр үг, төлөөний үг, тэмдэг нэр, дайвар үг, угтвар үг, холбоос, баймж үг, үйл үгүүдийг өгүүлбэрээс ялган таних, зөв хэрэглэх.
  • Хэлзүйн дүрэм, үгийн сангийн нөөцөд тулгуурлан 80-100 үгтэй зохион бичлэг бичих.
Дараах сэдвүүдийг сонсч ойлгох, уншиж орчуулах, ярих. 
-       Dinosaurs lived many years ago
-       Nobody had believed it was possible
-       Thanksgiving Day on the farm
-       Halloween
-       People work at many different places
-       Four seasons
-       It‘s difficult to say good bye.

Боловсруулсан багш  Б. Мөнхцоож,

Төгсөв

No comments:

Post a Comment