menu

Tuesday, December 24, 2013

Төгсөлтийн шалгалтын хөтөлбөр“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургууль
Англи хэл, дидактикийн төгсөлтийн шалгалтын хөтөлбөр


Төгсөлтийн шалгалт нь 3 хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:
-        Бичгийн шалгалт: 100 оноо
-        Ам шалгалт: 50 оноо
-        Бие даалт: 50 оноо

1.    Бичгийн шалгалт: Унших, сонсох, хэлзүйн чадварыг шалгаж 100 оноогоор үнэлнэ. Шалгалт үргэлжилэх хугацаа 1 цаг 30 минут байна.

Ø  Унших: Тодорхой сэдвийг уншиж ойлгох чадвар, үгийн сан, орчуулах чадвар зэргийг шалгаж 50 оноогоор үнэлнэ. Шалгуурийн хувьд:
-        Уншиж ойлгон асуултад хариулах /сонгох, бичих хэлбэрээр/
-        Үгийн утгыг тайлбараас уншиж олох
-        Уншсан сэдвээс заасан өгүүлбэр эсвэл хэсгийг орчуулах

Ø  Сонсох: Оюутан бичил эх эсвэл харилцан яриаг сонсож асуултад хариулна. /20 оноо/

Ø  Хэлзүй: Сонгох хэлбэрээр шалгалтыг авах бөгөөд 30 сонгох асуултыг тус бүр 1 оноогоор үнэлнэ.

2.    Ам шалгалт: Ярих чадвар, онолын мэдлэгийг шалгах 50 онооны шалгалт байна.

Ø  Ярих, бичих: Доорх сэдвүүдийн хүрээнд харилцан яриа /dialogue/ болон ярих /monologue/ хэлбэрээр шалгалт явагдана. 5 орчим минут үргэлжилэх ба шалгагч багш хангалттай гэж үзвэл хугацааг зогсоож болно. 30 оноогоор үнэлнэ. Тухайн ярих сэдвээ бичгээр үйлдсэнийг мөн шалгана.

-        About yourself
-        About education in Mongolia
-        About education and career
-        About globalization
-        About environmental problem in Mongolia
-        About your hometown and its future development
-        About teacher’s job
-        About Mongolian foreign relationship
-        About how to improve your professional skills
-        About your future plan
-        About how to save the earth
-        About how to be healthy
-        About Mongolian future development in education branch

            Оюутны чадварыг доорх шалгуураар 30 хүртэл оноогоор үнэлнэ.

Pronunciation:             1           2         3          4          5          6          7         8         9         10
Grammar:                   1           2         3          4          5          6          7         8         9         10
Vocabulary:                 1           2         3          4          5          6          7         8         9         10
Ø  Онол: Оюутны мэдэж байвал зохих онолын хүрээнд бэлдсэн доорх сэдвээс нэгийг сугалан жишээ баримтаар баяжуулан ярина. Шалгуурын хувьд бүтэц загварт хуваан авч үзэж логик дараалалтай байгаа эсэх, зөв оновчтой тайлбар хийж байгаа эсэх, тохирох жишээ ашиглаж байгаа эсэхийг харгалзан үзэж 20 хүртэл оноогоор үнэлнэ.

1.    Concrete and Abstract Nouns
2.    Proper and Common Nouns
3.    Collective Nouns (singular and plural nouns)
4.    Personal Pronouns (Subject and Object Pronouns)
5.    Possessive Pronouns and Adjectives
6.    Reflexive and Intensive Pronouns
7.    Interrogative Pronouns
8.    Relative Pronouns
9.    Demonstrative and Indefinite Pronouns
10. Adjectives (Degree of Comparison, Proper Adjective)
11. Articles
12. Adverbs (Negative words and Comparison)
13. Prepositions (Object of the Preposition, Compound Preposition, Prepositional Phrase)
14. Conjunctions (Coordinating and Correlative)
15. Conjunctions (Subordinating and Conjunctive Adverbs)
16. Interjections
17. Simple, Compound, and Complete Subject
18. Simple, Compound, and Complete Predicate
19. Complements (Direct and Indirect Objects)
20. Verbs Forms
21. Action and Non action verbs
22. Transitive and Intransitive Verbs
23. Linking Verb
24. Verb Phrase
25. Emphatic Form
26. Verb Tenses (Active Voice)
27. Verb Tenses (Passive Voice)
28. Voice of Verbs
29. Mood of Verbs
30. Main Clauses and Subordinating Clauses
31. Adjective Clause
32. Adverb Clause
33. Noun Clause
34. Simple Sentences and Compound Sentences
35. Complex and Compound Sentences

3.    Бие даалт: Нэгж хичээлийн хөтөлбөр, ээлжит хичээлийн төлөвлөлт боловсруулах чадварыг шалгана. Оюутан нэгж хичээл, ээлжит хичээлийн төлөлвлөлтийг стандарт, хөтөлбөр, сурах бичгийн дагуу өгсөн сэдвээр урьдчилан бие даан бэлдэж хамгаална. Нэгж болон ээлжит хичээлийн бүтэц дэх онол, арга зүйн мэдлэг, үзүүлэн таниулах материалын бэлтгэл зэргийг шалгаж 50 оноогоор үнэлнэ.


Нэгж хичээлийн сэдэв
      English 3 /Grade 7/ Admon, Ulaanbaatar 2003
1.    Friendship
2.    Descriptions
3.    What happened?
4.    A pop star’s week
5.    Clothes and accessories
6.    Save the earth
7.    Crime
8.    We can do it
9.    Getting around
10. Comparisons
11. Sports and games
12. Obligation
13. Describing homes
14. Travel experience
15. Predictions

English 4 /Grade 8/ Admon, Ulaanbaatar 2005
16. Communicating without words
17. Scouting
18. Storytelling
19. Duties and Rights
20. Celebrations
21. Love and Friendship
22. Jobs and Money
23. Things Change
24. Good luck
25. Science and Technology
26. Emotional and Physical Health
27. History
28. Travelling
29. Beauty and Health
30. The environment

English 5 /Grade 9/ Admon Ulaanbaatar, 2006
31. Fashion
32. Sports
33. Beauty
34. Relationship
35. Globalization
36. Travel
37. Good Eating Habits
38. Art and Music
39. Natural Phenomena
40. Health
41. Morality
42. Education and Careers

Ашиглах ном, сурах бичгийн жагсаалт

 1. Munkhtsooj.B Methodology of teaching English.,UB.2012
 2. Munkhtsooj.B Reading and speaking.,UB.2013
 3. Munkhtsooj.B Teach yourself English.,UB.2010
 4. “English Grammar” Remond Morphy, 1999
 5. “Understanding and Using English Grammar” Betty Sch. Azar. 1999
 6. “Writer’s Choice-12” Glencoe, McGraw-Hill
 7. “Writer’s Choice-11” Glencoe, McGraw-Hill
 8. “Writer’s Choice-7” Glencoe, McGraw-Hill
 9. “English 3” Admon. Ulaanbaatar, 2003
 10. “English 4” Admon. Ulaanbaatar, 2005
 11. “English 5” Admon. Ulaanbaatar, 2006

No comments:

Post a Comment