menu

Tuesday, October 29, 2013

англи хэл, англи хэлний дидактикын төгсөлтийн шалгалтын хөтөлбөр“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургууль
Англи хэл, дидактикийн төгсөлтийн шалгалтын хөтөлбөр


Төгсөлтийн шалгалт нь 3 хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:
-        Бичгийн шалгалт: 100 оноо
-        Ам шалгалт: 50 оноо
-        Бие даалт: 50 оноо

1.    Бичгийн шалгалт: Унших, сонсох, хэлзүйн чадварыг шалгаж 100 оноогоор үнэлнэ. Шалгалт үргэлжилэх хугацаа 1 цаг 30 минут байна.

Ø  Унших: Тодорхой сэдвийг уншиж ойлгох чадвар, үгийн сан, орчуулах чадвар зэргийг шалгаж 50 оноогоор үнэлнэ. Шалгуурийн хувьд:
-        Уншиж ойлгон асуултад хариулах /сонгох, бичих хэлбэрээр/
-        Үгийн утгыг тайлбараас уншиж олох
-        Уншсан сэдвээс заасан өгүүлбэр эсвэл хэсгийг орчуулах

Ø  Сонсох: Оюутан бичил эх эсвэл харилцан яриаг сонсож асуултад хариулна. /20 оноо/

Ø  Хэлзүй: Сонгох хэлбэрээр шалгалтыг авах бөгөөд 30 сонгох асуултыг тус бүр 1 оноогоор үнэлнэ.

2.    Ам шалгалт: Ярих чадвар, онолын мэдлэгийг шалгах 50 онооны шалгалт байна.

Ø  Ярих, бичих: Доорх сэдвүүдийн хүрээнд харилцан яриа /dialogue/ болон ярих /monologue/ хэлбэрээр шалгалт явагдана. 5 орчим минут үргэлжилэх ба шалгагч багш хангалттай гэж үзвэл хугацааг зогсоож болно. 30 оноогоор үнэлнэ. Тухайн ярих сэдвээ бичгээр үйлдсэнийг мөн шалгана.

-        About yourself
-        About education in Mongolia
-        About education and career
-        About globalization
-        About environmental problem in Mongolia
-        About your hometown and its future development
-        About teacher’s job
-        About Mongolian foreign relationship
-        About how to improve your professional skills
-        About your future plan
-        About how to save the earth
-        About how to be healthy
-        About Mongolian future development in education branch

Хичээлийн агуулгаCONTENT OF METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH
PART I.    LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN FOREIGN LANGUAGE
LEARNING AND TEACHING
Background of language learning strategies
Definition of a language learning strategy
Taxonomy of a language learning strategy
Classification of a language learning strategy
Importance of a language learning strategy
Language learning process and its principles
Teacher’s role in training
Teaching process
Effective presentation

PART II.  ENGLISH LANGUAGE TEACHING APPROACHES AND METHODS

Describing methodology
English Language Approaches:
Lexical Approach
Acquisition Versus Learning
Task-Based Learning
Natural Approach
Communicative Approach
Prescriptive and Descriptive Approach
Inductive and Deductive Approach
Functional Approach
Learner-Centered Learning
Cooperative Learning
Content-Based Learning

Tuesday, October 22, 2013

“English-1” хичээлийн бие даах ажлын удирдамж  2014-2015 оны хичээлийн жил 1-р улирал


Анги


Сэдэв

Гүйцэтгэх арга

Шалгах хугацаа

Эзэмших чадвар

Үнэлгээ


1.

1st class

Four seasons
Read, write, translate and do exercises. Choose one of them, memorize then speak

Final week of September

Improve their vocabulary knowledge  and reading skill, speaking skill and translating skill

10 points

2.

Halloween


Read, write, translate, memorize and do exercises.
Second week of October

10 points

3.


Frequently asked questions

Read and answer the questions
Final week of October

10 points

4.

Dinosaurs lived many years ago

Read, write, translate, memorize and do exercises.
Second week of November

10 points

5.


Related to ‘’Friends’’ questions


Read and answer the questions, memorize and speak
Final week of November

10 points

6.


Related to ‘’Family’’ questions
First week of December

10 points

Англи хэлний яриа бичгийн дадлага 4

             Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-IY хичээлийн бие даан хийх ажлын удирдамж
Зорилго
Улс төр, эдийн засаг, боловсрол, соёл, ёс заншлын талаар англиар ярих чадвар эзэмших
Зорилт
1.     Улс төр, түүх, эдийн засаг, боловсрол, соёл ёс заншлын талаарх үг хэллэгийг мэдэх, цээжлэх
2.     Шинэ үг хэллэгийг  ярианд хэрэглэх чадвар эзэмших
3.     Өгүүлбэрийг зөв найруулан орчуулах чадвар эзэмших

Monday, October 21, 2013Банзрагчийн Мөнхцоож- “Гурван -Эрдэнэ” БДС-ийн хэл бичгийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч, англи хэлний багш, докторант
Mэргэжил: англи, орос хэлний багш орчуулагч
Төгссөн сургууль: ОХУ (хуучин нэрээр ЗХУ)-ын Ташкент хотын АУДС-ийг ретген, физик эмчилгээний эмч мэргэжлээр 1992 онд
Institute of European languages-г англи, орос хэлний багш орчуулагч мэргэжлээр 1997 онд
Хүмүүнлэгийн Ухааны Их сургуулийн магистрантурт 1998-2000 онд суралцаж  төгссөн.
Судалгааны ажлын чиглэл: Жеэндерийн хэл шинжлэл.
Бүтээлийн жагсаалт
Ном, сурах бичиг
Р.Уэллек, О.Уоррен “Уран зохиолын онол” (хамтарсан орчуулга УБ.,1998)
Teach yourself English( УБ., 2000)
“Англи хэлний хэл зүй” (УБ.,2005)
Methodology of teaching English(УБ., 2012)
Reading and Speaking(УБ., 2012)
Гарын авлага
“Англи хэлний хэл зүй” хичээлийн удирдамж УБ., 2005
 “Англи хэлний яриа бичгийн дадлага” хичээлийн удирдамж УБ., 2005
“Англи хэлний дидактик” хичээлийн удирдамж УБ., 2006
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл /2012-2013 онд/
Гурван-Эрдэнэ багшийн дээд сургууль. Эрдэм шинжилгээний бичиг. Боть 7 “Sexism in English ЭШ өгүүлэл (англи хэл дээр) тал 50-58, 2012.
МУИС. Монгол хэл, соёлын сургууль. Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг. Боть ХХХVI /386/ “Англи, монгол зүйр цэцэн үгэнд эмэгтэй хүний үнэлэмж илрэх нь” ЭШ өгүүлэл тал 64-69, 2013.
МУИС. Монгол судлалын сургууль. Эрдэм шинжилгээний бичиг. Боть 2 (384)“Монгол зүйр цэцэн үгэн дэх жеэндерийн хандлага хувилбаруудын хэл зүйн харьцаа” ЭШ өгүүлэл тал 152-159, 2013.
Буриадын Их Сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг. Боть ХХYII /294/ “Жеэндер ба хэл шинжлэл” ЭШ өгүүлэл тал 98-105, 2013.