menu

Tuesday, May 17, 2011

Бие даах ажлын удирдамж-Яриа


Зайны сургалтад хамрагдаж байгаа оюутнуудад зориулсан
 aнгли хэлний яриа бичгийн дадлага-IY хичээлийн бие даан хийх ажлын удирдамж
Зорилго
Улс төр, эдийн засаг, боловсрол, соёл, ёс заншилын талаар англиар ярих чадвар эзэмших
Зорилт
1.     Улс төр, түүх, эдийн засаг, боловсрол, соёл ёс заншилын талаарх үг хэллэгийг мэдэх, цээжлэх
2.     Шинэ үг хэллэгийг  ярианд хэрэглэх чадвар эзэмших
3.     Өгүүлбэрийг зөв найруулан орчуулах чадвар эзэмших

Гүйцэтгэх даалгавар
1.Дараах сэдвийн дагуу англиар ярьж чаддаг болох
Mongolian political system: the constitution, the parliament, the president, the government, the political parties and election
Mongolian traditions and custom: tsagaan sar, naadam
Моngolian history: Ancient times, the period of Mongol empire, Mongolia from 14th to 16th centuries, Mongolia from 17th  to 19th centuries, Mongolia in the 20th century, Mongolia on the democracy
Mongolian land and people: the land, the geographical features, climate, flora and fauna, population and language
Mongolian culture: literature, fine arts, museums, music and theatre
Mongolian education: elementary, secondary and higher education, science organizations
Mongolian foreign relationship: Mongolia and Russian Federation, Mongolia and People’s Republic of China, Mongolia and USA
Mongolian economy and industry: economy in transition, agriculture, industry, light industry, mining, petroleum, foreign trade, finance, budget, nature conservation
About Ulaanbaatar, about the ancient capital Kharkhorum
Travel and tourism in Mongolia

Шалгах аргачлал
Өгөгдсөн сэдвийн дагуу шинэ үг хэллэгийг асуух, сэдвийг яриулах, сэдэвтэй холбоотой асуулт асуух.
Үнэлэх шалгуур
·         Өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд шинэ үг хэллэгийг цээжилж тогтоосон эсэх
·         Сэдвийг ойлгомжтой зөв ярьж байгаа эсэх (үг өгүүлбэрийн дуудлага өргөлтийг зөв хэлж байгаа эсэх)
·         Асуултыг ойлгож оновчтой хариулж байгаа эсэх
Үнэлгээ
Бүлэг сэдэв бүрийг 0-10 оноогоор үнэлнэ. Авсан онооны нийлбэрийг стандарт үнэлгээгээр дүгнэнэ.(0-59 оноо F, 60-69 онооD, 70-79 оноо C, 80-89 оноо B, 90-100 оноo A )

Хэрэглэгдэхүүн

National statistical office of Mongolia. Mongolian statistical yearbook. 2009
“Hamag Mongol’’ national advertising agency. Reference book on Mongolian investment. 2008
T.Namjim “Past and present of Mongolia”
Mongolian youth encyclopedia. 2005
web-sites of Mongolian ministriesБоловсруулсан багш Б.Мөнхцоож

No comments:

Post a Comment