menu

Tuesday, May 17, 2011

Улсын шалгалтын асуулт-Хэл зүй


1.    Concrete and Abstract Nouns
2.    Proper and Common Nouns
3.    Collective Nouns (singular and plural nouns)
4.    Personal Pronouns (Subject and Object Pronouns)
5.    Possessive Pronouns and Adjectives
6.    Reflexive and Intensive Pronouns
7.    Interrogative Pronouns
8.    Relative Pronouns
9.    Demonstrative and Indefinite Pronouns
10. Adjectives (Degree of Comparison, Proper Adjective)
11. Articles
12.  Adverbs (Negative words and Comparison)
13.  Prepositions (Object of the Preposition, Compound Preposition,  Prepositional Phrase)
14. Conjunctions (Coordinating and Correlative)
15. Conjunctions (Subordinating and Conjunctive Adverbs)
16. Simple, Compound, and Complete Subject
17. Simple, Compound, and Complete Predicate
18. Complements (Direct and Indirect Objects)
19. Verbs Forms
20. Action and Non action verbs
21. Transitive and Intransitive Verbs
22. Linking Verb
23. Verb Tenses (Active Voice)
24. Verb Tenses (Passive Voice)
25. Voice of Verbs
26. Mood of Verbs
27. Main Clauses and Subordinating Clauses
28. Adjective Clause
29. Adverb Clause
30. Noun Clause
31. Simple Sentences and Compound Sentences
32. Complex and Compound SentencesБие даах ажлын удирдамж-Яриа


Зайны сургалтад хамрагдаж байгаа оюутнуудад зориулсан
 aнгли хэлний яриа бичгийн дадлага-IY хичээлийн бие даан хийх ажлын удирдамж
Зорилго
Улс төр, эдийн засаг, боловсрол, соёл, ёс заншилын талаар англиар ярих чадвар эзэмших
Зорилт
1.     Улс төр, түүх, эдийн засаг, боловсрол, соёл ёс заншилын талаарх үг хэллэгийг мэдэх, цээжлэх
2.     Шинэ үг хэллэгийг  ярианд хэрэглэх чадвар эзэмших
3.     Өгүүлбэрийг зөв найруулан орчуулах чадвар эзэмших

Бие даах ажлын удирдамж-дидактик

Зайны сургалтад хамрагдаж байгаа оюутнуудад зориулсан
 aнгли хэлний дидактик хичээлийн бие даан хийх ажлын удирдамж
Зорилго
Англи хэлний хичээлийг заах арга зүйн онолын үндэслэлтэй зөв удирдан явуулах аргад суралцах
Зорилт
1.     Англи хэлний унших, бичих, ярих, сонсох чадварыг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа, дасгал ажлын хувилбаруудыг мэдэж авах тэдгээрийг сургалтанд оновчтой зөв хэрэглэх чадвар эзэмших
2.     Гадаад хэлний боловсролын стандартыг судалж ойлгох
3.     Англи хэлний нэгж болон ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах аргад суралцах